ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างห้องสมุด จำนวน ๑ ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างห้องสมุด จำนวน ๑ ระบบ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๒๙ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จานวน ๒๙ เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

Page 69 of 177« First...102030...6768697071...8090100...Last »