ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของคณะบริหารธุรกิจ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภท ยานพาหนะรถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒ คัน เพื่อใช้ในราชการประจำส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

Page 71 of 189« First...102030...6970717273...8090100...Last »