ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นเงิน ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๑๐ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๑๐ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom

ร่าง TOR

ราคากลาง

Page 78 of 188« First...102030...7677787980...90100110...Last »