ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom

ร่าง TOR

ราคากลาง

โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก จำนวน ๔๐ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกวดราคา

Page 79 of 189« First...102030...7778798081...90100110...Last »