ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดกระดาษจำนวน ๑ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง ของคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ระบบ ของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พาณิชยพระนคร)

ราคากลาง

จ้างเหมาะบริการรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช)

ราคากลาง

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ราคากลาง

Page 82 of 188« First...102030...8081828384...90100110...Last »