ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

ราคากลาง

ร่าง TOR

เครื่องพิมพ์ off set

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ off set แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

ราคากลาง

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ราคากลาง

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ราคากลาง

รายการครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

Page 88 of 177« First...102030...8687888990...100110120...Last »