Tag Archives: กระบอกน้ำร้อน

โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำชุดแบตเตอรี่สำรอง RMUTP จำนวน ๖๐๐ ชิ้น และกระบอกน้ำร้อน RMUTP จำนวน ๕๐๐ ชิ้น       กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง