Tag Archives: กราฟฟิก

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ห้องปฎิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของคณะบริหารธุรกิจ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ ๒)

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นเงิน ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท

ร่าง TOR

ราคากลาง