Tag Archives: กองประชาสัมพันธ์

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างทำกระเป๋าเดินทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่2

ราคากลาง”โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร”

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสือและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 1

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 1

ราคากลางโครงการจัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบของที่ระลึก (กระเป๋าเดินทาง)

ราคากลางโครงการจัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบของที่ระลึก (กระเป๋าเดินทาง)