Tag Archives: การครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด เป็นเงิน 40,718,700 บาท ซึ่งมีรายการประกอบ คือ ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 ชุด ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๐,๗๑๘,๗๐๐ บาท ซึ่งมีรายการประกอบ คือ ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๒ ชุด ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง