Tag Archives: การครุภัณฑ์ - Page 17

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการคือ                    1. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 5 ชุด                                        2. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 3 ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร 4 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบ IP Camera

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ IP Camera 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

ครุภัณฑ์ระบบควบคุมและกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์                                               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Page 17 of 23« First...10...1516171819...Last »