Tag Archives: การครุภัณฑ์ - Page 21

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) จำนวน 5 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) จำนวน 5 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ จุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Oasis จำนวน 40 จุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ จุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Oasis จ านวน 40 จุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคขั้นสูง)                           ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New media center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New media center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

 

Page 21 of 23« First...10...1920212223