Tag Archives: การครุภัณฑ์ - Page 22

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไดคัท แบบป้อนอัติโนมัติของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
เครื่องไดคัท เคทอง แบบป้อนอัตโนมัติ ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประกาศประกวดราคา

ร่างTORและราคากลางครุภัณฑ์ห้องประชุม

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อระบบ การกระจายสัญญาณวิทยุ และออกอากาศวิทยุผ่านเครือข่าย IP จ านวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ
การกระจายสัญญาณวิทยุ และออกอากาศวิทยุผ่านเครือข่าย IP จ านวน 1 รายการ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

Page 22 of 23« First...10...1920212223