Tag Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอธิการบดี ครุภัณฑ์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางจุลชีววิทยาของสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจ้างย้ายเสาทาวเวอร์วิทยุ RMUTP Radio สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ (CNC)

ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ (CNC) เพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อระบบ การกระจายสัญญาณวิทยุ และออกอากาศวิทยุผ่านเครือข่าย IP จ านวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ
การกระจายสัญญาณวิทยุ และออกอากาศวิทยุผ่านเครือข่าย IP จ านวน 1 รายการ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง