Tag Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผนังกันสาดและทาสีภายนอกอาคารรพี 1 รายการ

แบบรูปรายการ ขนาด A2 จำนวน 13 แผ่น

BOQ งานปรับปรุงกันสาดและทาสีอาคารรพี

TOR งานปรับปรุงกันสาดและทาสี

ราคากลาง งานปรับปรุงกันสาดและทาสีอาคารรพี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกวดราคาจ้างปรับปรุงกันสาดและทาสี

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกันสาดและทาสี

แบบรูปรายการ ขนาด A2 จำนวน 13 แผ่น (1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ขยายระบบโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ

แผยแพร่แผน ขยายระบบโทรศัพท์

ราคากลาง ครุภัณฑ์ขยายระบบโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ

ราคากลาง ขยายระบบโทรศัพท์

เรื่อง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สถาบันอัญมณีฯ)

เปลี่ยนแปลง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง