Tag Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง