Tag Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR ครุศาสตร์

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคางานจัดซื้อ

ขอบเขตจัดซื้อ

ราคากลาง