Tag Archives: การประกวดราคา

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ ของกองพัฒนานักศึกษา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอของนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ขอบเขตของงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติต้นแบบการผลิตและ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 ขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 เครื่อง

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR