Tag Archives: การประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 1 งาน

ประกาศประกวดราคา

แบบฟอร์ม BOQ (Excel)

BOQ

ราคากลาง

รายการประกอบแบบเล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไปงานก่

แบบรูปรายการปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัล

รายการประกอบเล่ม2

รายการประกอบแบบเล่ม3

เอกสารประกวดราคา

ใบรับรองแบบรูปรายการ

ใบแบ่งงวดงาน

ขอบเขตของงาน

แบบหนังสือรับรองวิศวกร,สถาปนิก

แบบฟอร์มแผนงาน

ตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา ชื่องาน งานปรับปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

1.ร่างประกาศ

2.แบบฟอร์ม BOQ (Excel)

3.BOQ

4.ราคากลาง

5.รายการประกอบแบบเล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไปงานก่อสร้าง

6.แบบรูปรายการปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัล

7.รายการประกอบเล่ม2 การเลือกใช้วัสดุงานก่อสร้าง

8.รายการประกอบแบบเล่ม3 spec เฟอร์นิเจอร์ Re-7

9.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

10.ใบรับรองแบบรูปรายการ

11.ใบแบ่งงวดงาน

12.ขอบเขตของงาน

13.แบบหนังสือรับรองวิศวกร,สถาปนิก

14.แบบฟอร์มแผนงาน

15.ตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด

16.รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

17.แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการฯ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

ยกเลิกประกวดจ้างราคา

ชื่องาน : เอกสารประกวดราคาสำหรับงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

การแบ่งงวดงาน

แบบก่อสร้าง อาคารกิจการนักศึกษา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ขอบเขตงาน

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

ปริมาณงานและราคา

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย