Tag Archives: การประกวดราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ ชุด

ร่างประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดรา

Page 1 of 812345...Last »