Tag Archives: ก่อสร้างปรับปรุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 ห้อง 2301-2309 พร้อมปรับปรุงห้อง 2309 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคาร 2 ห้อง 2301-2309 พร้องปรับปรุงห้อง 2309 จำนวน 1 รายการ ของคณะ บริหารธุรกิจ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรสิ่งทอฯ  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์