Tag Archives: ก่อสร้าง - Page 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลังของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้าง

 

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้าง

 

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 ของคณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 ของคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ