Tag Archives: ขอบเขตของงาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลังของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของส านักงานอธิการบดี

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของส านักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอบเขตของงาน

การประกวดราคา