Tag Archives: ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศขายรถยนต์ราชการจำนวน 2 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม D-Hall

ประกาศขายรถยนต์ราชการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประกาศ

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด