Tag Archives: ขายพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา