Tag Archives: คณะบริหารธุรกิจ

ประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2558 ของคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดและเงื่อนไข

ราคากลาง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงอาคาร 2

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  งานปรับปรุงอาคาร 2 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบงานเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ คือ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา

TORการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

รายละเอียดการจัดซื้อดวยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร