Tag Archives: คณะบริหารธุรกิจ - Page 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องธรรมนูญสุวิทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องธรรมนูญสุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลังของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้าง

 

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง(เบนซิน)  จำนวน 2 คัน

ร่าง TOR

รายละเอียดการจัดซื้อ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์