Tag Archives: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2 )

ประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

ประกาศ

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR