Tag Archives: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Page 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังแนบ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์

 

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Page 2 of 3123