Tag Archives: คณะวิศวกรรมศาสตร์ - Page 3

จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 ห้อง ของสาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 ห้อง ของสาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อพัฒนาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์การทดสอบปฐพีกลศาสตร์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด  ประจำปีงบประมาณ 2556  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบลมอัดและซ่อมเครื่องจักรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบลมอัดและซ่อมเครื่องจักร  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกวดราคาจ้าง

รายละเอียดและเงื่อนไข

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบลมอัดและซ่อมเครื่องจักร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลมอัดและซ่อมเครื่องจักร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง