Tag Archives: คณะวิศวกรรมศาสตร์ - Page 4

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบลมอัดและซ่อมเครื่องจักร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบลมอัดและซ่อมเครื่องจักร  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  และสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ 1 รายการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ 1 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์