Tag Archives: คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1  จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 ของคณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 ของคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 ของคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1  1 รายการ  ของคณะศิลปศาสตร์   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   คณะศิลปศาสตร์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา