Tag Archives: คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น - Page 3

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ(ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่างจำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) จำนวน 1 ห้อง

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR