Tag Archives: ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ 1 ชุด