Tag Archives: ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ ๒)

ประกาศประกวดราคา

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่งภายในอาคาร 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่งภายในอาคาร 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

จัดซื้อหมึกพิมพ์

จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

่ร่าง TOR

 

รายละเอียดร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้ในกระบวนการของระบบยานยนต์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง