Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 13

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มึความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานอธิการบดี 1 รายการ

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library) ครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ ประกอบด้วย
1. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1
2. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 3

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องประชุม1)

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องประชุม 3)