Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 14

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย Data Center  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฎิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์) จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ   รายละเอียดดังนี้

เอกสารประกาศสอบราคา

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ