Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 15

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–  ชุดทดสอบกำลังวัสดุ

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์