Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 16

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐานจำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “มหาวิทยาลัยฯ”   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ตามรายการดังนี้

–  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐาน) จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคาซื้อ
รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
–   ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ) 

ร่างTOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดครุภัณฑ์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังแนบ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์