Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 17

จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 3 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้อนุมัติให้งานพัสดุ  จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ   ดังนี้

  • ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน     จำนวน 5 ชุด
  • ครุภัณฑ์ห้องประชุมย่อย     จำนวน  1 ชุด
  • ครุภัณฑ์ห้องเอนกประสงค์   จำนวน  1  ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง(เบนซิน)  จำนวน 2 คัน

ร่าง TOR

รายละเอียดการจัดซื้อ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีความประสงค์จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาด ๑๑  ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน) ประกอบด้วย 1. UpGrade  pc -mill จำนวน 15 เครื่อง  2.UpGrade pc-turn จำนวน 15 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ