Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 2

ประกาศประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง)                                          ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR และ ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกขั้นสูง

ร่าง tor

ราคากลาง

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง

ร่าง tor

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction ชนิด LED จำนวน 4 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  Multifunction ชนิด LED จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่าง TOR

ราคากลาง