Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 4

ประกวดราคาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Classroom จำนวน 9 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Classroom จำนวน 9 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซือครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย  จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR และ ราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ  ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และ ห้องปฏิบัติการระบบ ERP

 ประกาศประกวดราคา