Tag Archives: ควบคุม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคา “ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม”

รายละเอียด”ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม 1 ชุด”

 

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center  ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center