Tag Archives: คอมพิวเตอร์ - Page 2

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า  จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 410 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์  จำนวน 410 เครื่อง

ประกาศเรื่องสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานอธิการบดี 1 รายการ

ประกาศ

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 350 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 350 เครื่อง)

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR