Tag Archives: งบประมาณ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ระบบควบคุมและกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์                                               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ

1. ม้านั่งสนามสีขาว ขนาด 1.24 ม. จำนวน 7 โต๊ะ

2. โต๊ะอ่านหนังสือ ความยาว 2.5 ม. จำนวน 8 ตัว

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง