Tag Archives: งานก่อสร้าง

โครงการ จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง ๙ มทร และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์

โครงการ จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง ๙ มทร และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์ ของหน่วยงาน กองคลัง

ราคากลาง

งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อหนังสือวารสารห้องสมุด(ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขัน โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ราคากลาง

Page 1 of 41234