Tag Archives: งานก่อสร้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

การแบ่งงวดงาน

แบบก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปริมาณงานและราคา

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

โครงการ จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง ๙ มทร และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์

โครงการ จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง ๙ มทร และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์ ของหน่วยงาน กองคลัง

ราคากลาง

งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อหนังสือวารสารห้องสมุด(ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง