Tag Archives: งานก่อสร้าง - Page 2

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขัน โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านรายการโทรทัศน์

ราคากลาง

 

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ

ข้อกำหนดรายละเอียด , กำหนดการ

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง