Tag Archives: งานปรับปรุงอาคาร

งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

งานปรับปรุงอาคาร 5 กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศประกวดราคาและราคากลาง