Tag Archives: งานปรับปรุง

งานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์  1 รายการ


1. ร่าง TOR 
2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงรางน้ำฝนรอบห้องประชุม D-Hall 1 รายการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคางานปรับปรุงรางน้ำฝนรอบห้องประชุม D-Hall  จำนวน 1  รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ