Tag Archives: งานอาคาร

งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบสรุปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก