Tag Archives: จัดซิ้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภท ยานพาหนะรถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒ คัน เพื่อใช้ในราชการประจำส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ(UBI)

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา