Tag Archives: จัดซื่้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ทางวัสดุศาสตร์แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา