Tag Archives: จัดซื้อครุภัณฑ์ - Page 2

การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

ร่าง TOR

ราคากลาง

การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก จำนวน ๔๐ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

 

 

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะนำมาใช้สนับสนุนการเรียน การสอนของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ร่าง TOR

ราคากลาง

การจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 15 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวด ราคาจ้างทำ ชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

Page 2 of 41234