Tag Archives: จัดซื้อครุภัณฑ์ - Page 4

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบควบคุมและกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Page 4 of 41234